1. V zmysle ustanovení § 7, 8, 9 a 10 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

 

2. Kupujúci má právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať. Je možné vrátiť len tovar, ktorý:

- je v pôvodnom stave,

- obsahuje všetky pôvodné, originálne štítky a visačky,

- nejaví známky používania a opotrebenia,

- je neporušený a nepoškodený,

- je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.),

3. K tovaru musí byť priložený doklad o kúpe (faktúra) – originál a list o odstúpení od zmluvy.

 

4. Tovar je nutné zaslať dostatočne zabezpečený proti poškodeniu (najlepšie v rovnakom obale ako bol doručený), nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu/poškodenie počas doručovania.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

 

5. V súlade so zákonom nemôže kupujúci, ktorý je spotrebiteľ ani kupujúci, ktorý je podnikateľ odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

- služba, ak sa začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

- tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovar určený osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť,

- ak tovar bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (respirátor, rúško...).

Predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby prijaté od spotrebiteľa prevodom na účet, prípadne iným dohodnutým spôsobom, a to najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, nie však skôr, ako je predávajúcemu tovar vrátený, resp. kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu.

6. Postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu je upravený v reklamačnom poriadku na internetovej stránke www.protect-sk.com.

 

Prílohy