Skratka OOPP sa síce javí byrokraticky, no skrýva sa pod ňou len označenie osobných ochranných pracovných prostriedkov. Táto kategória je v zákone presne vymedzená a spadajú do nej len také pracovné prostriedky, ktoré spĺňajú všetky stanovené požiadavky.

Základom je ochrana

Najdôležitejším predpokladom na to, aby vybavenie spadalo pod označenie OOPP, je ochrana zdravia pred rôznymi rizikami. Ak sa rizikám v práci vyhnúť nedá, je dokonca povinný poskytnúť OOPP svojim zamestnancom zamestnávateľ

Pod osobné ochranné pracovné prostriedky v podstate spadá akékoľvek pracovné vybavenie, ktoré je určené na ochranu bezpečnosti zamestnanca. Tie zákon rozdeľuje do desiatich kategórií. Sú to ochranné prostriedky:

 

  • Na ochranu hlavy

 

Primárne sem spadajú ochranné prilby, no môžeme sem zaradiť aj čiapky, kukly, baretky a ďalšie pokrývky hlavy a krku, ktoré chránia hlavu a krk proti nárazu, teplotným rizikám, slnku, skalpovaniu a podobným nebezpečenstvám.

 

  • Na ochranu sluchu

 

Prílišný hluk sa nie vždy javí ako riziko. Aj ten však máva trvalé následky. Predísť sa mu dá jednoducho pomocou rôznych štuplov, slúchadiel a protihlukových prilieb.

 

  • Na ochranu zraku a tváre

 

Zatiaľ čo tvár ohrozujú najmä mechanické riziká, zrak je vystavený oveľa väčšiemu množstvu nebezpečenstiev. Tie začínajú pri predvídateľných mechanických poškodeniach a siahajú až po rôzne typy žiarení, neviditeľných voľným okom.

 

  • Na ochranu dýchacích orgánov

 

Poškodenie dýchacích ciest nemusí byť zapríčinené len škodlivými plynmi. Veľkým problémom môžu byť aj piliny, sklená vata, či obyčajný prach

 

  • Na ochranu horných končatín

 

Vo väčšine pracovných situácií sú najväčšiemu nebezpečenstvu vystavené najmä ruky. Podobne ako pri zraku, aj tu sa stretávame s veľkým množstvom rizík od bodnutí a porezaní, cez vibrácie, popáleniny a biologický materiál, po elektrické napätie a mnoho ďalších nebezpečenstiev.

 

  • Na ochranu dolných končatín

 

Pri nohách a chodidlách sa do úvahy okrem klasických nebezpečenstiev berie aj vlhkosť, či možnosť rýchleho vyzutia topánok. Spolu s rôznymi typmi topánok a chráničov so širokou škálou ochranných účelov sem preto spadá napríklad aj izolačná a rýchlovyzúvacia obuv. 

 

  • Na ochranu trupu a brucha

 

Trup sa najväčšiemu nebezpečiu vystavuje najmä v hutnom a chemickom priemysle. Jeho ochranu je ale vhodné zvážiť aj na menej rizikových pracoviskách, na miestach s nízkymi teplotami, či pri prenášaní ťažkých predmetov.

 

  • Na ochranu celého tela

 

V prípade, že je rovnakej kategórii nebezpečentiev vystavené celé telo a nie len jeho časti, zvážte voľbu celotelových oopp. Nepatria sem však len riziká spomínané vyššie, ale tiež napríklad prostriedky na prevenciu proti pádu, alebo plynotesné a prachotesné odevy

 

  • Na ochranu kože

 

Kožu dráždiace riziká na pracoviskách mnohí podceňujú. Nejde totiž len o ochranu proti chemikáliam, či ultrafialovému žiareniu, ale aj o ochranu proti hmyzu, oleju, či vode.

 

  • Iné

 

V tejto kategórii nájdete všetko, čo sa nezmestilo do predošlých kategórií. Môžu to byť plávacie vesty, špeciálne spodné prádlo, alebo rôzne merače nebezpečného prostredia (napríklad multimeter).

Akékoľvek iné typy vybavenia, ktoré nie sú priamo určené na ochranu voči rizikám na pracovisku pod oopp nespadajú. Nezaraďujeme sem ani prostriedky, ktoré využívajú záchranné zložky na poskytnutie pomoci, ani prostriedky určené na ochranu osôb využívané v cestnej premávke.